Mechanizator

Pomôcky na zápočty a skúšky na SPU - PDM / Tools for credits and a test for the SPU - PDM

Predaj skrípt

Predám skriptá :

CVIČENIA Z MATEMATIKY
, cena : 2,65€ = 80Sk,  tel.: 0911 189 318
NÁUKA O MATERIÁLOCH, cena : 2€ = 60Sk,  tel.:0911 189 318